Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Active life Int., s.r.o. a podmínky
zpracovávání osobních údajů (dále jen "Podmínky")

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Active life Int., s.r.o., se sídlem Tomášikova 28D, 821 01 Bratislava, IČO: 48 108 456 (dále jen "Prodávající") a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která prostřednictvím internetové stránky http://www.izerex.sk, http://www.izerex.cz (dále jen "Stránka") nebo telefonicky kupuje nabízené zboží (dále jen "Kupující"). Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumějí výrobky a produkty nabízené k prodeji, které Prodávající zveřejňuje na Stránce.

1.2. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem (§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) se Čl. 6, 7 a 8 Podmínek nepoužije. Právní vztahy mezi smluvními stranami uvedenými v předchozí větě, které nejsou Podmínkami upravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem, který není těmito Podmínkami upraven se vztahují ustanovení zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

Článek 2

uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěn na Stránce. Kupující v objednávce určí množství a druh zboží a způsob doručení. Kupující je povinen uvést jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, případně e-mailovou adresu. Kliknutím na ikonu "Odeslat objednávku" zašle Kupující objednávku Prodávajícímu. Zadání objednávky je také možně telefonicky na t. č. 0850444777 (SK) nebo 00420 776 753 126 (CZ). K uzavření kupní smlouvy postačí i samotné dodání zboží Kupujícímu.

2.2 Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v objednávkovém formuláři do 3 dny od přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

2.3 Až do okamžiku doručení oznámení o přijetí objednávky Kupujícímu je Kupující oprávněn objednávku zrušit.

2.4 Od zveřejnění zboží na Stránce je Prodávající vázán Podmínkami jeho prodeje.

2.5 Jakoukoli další elektronickou komunikaci v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran ze smlouvy je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu na e-mailovou adresu [email protected] .

Článek 3

Kupní cena, náklady na dodání zboží

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Kupující kupuje od Prodávajícího zboží za cenu, která je v době odeslání objednávky Prodávajícímu uvedena na Stránce jako kupní cena zboží.

3.2 Pokud není stanoveno jinak, uvedené ceny nezahrnují balení a přepravní náklady.

3.3 Prodej se uskutečňuje na dobírku. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné okamžikem doručení zboží Kupujícímu, pokud Podmínky nestanoví jinak.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně, nebo zajistit jeho převzetí. Spolu se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (faktura). Faktura, která zároveň slouží jako dodací list a doklad o koupi, bude Kupujícímu doručena v balíku spolu se zbožím nebo elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím emailu. Kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí se zasláním faktury za nákup v elektronickém formátu PDF na ním zadanou emailovou adresu.

3.5 Platby poštovním šekem jsou považovány za splněné až po jejich proplacení.

Článek 4

Dodání zboží

4.1 Místo odběru (dále jen místo určení) je stanoveno dle objednávky Kupujícím. Dopravu do místa určení zajišťuje na požádání Kupujícího v objednávkovém formuláři Prodávající. V případě, že Kupující stanoví v objednávkovém formuláři místo určení do země mimo České republiky, Prodávající zprostředkuje Kupujícímu na jeho požadavek v objednávkovém formuláři kurýrní službu, která mu zboží doručí do místa určení. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za dodržení podmínek doručení jím objednaného zboží do místa určení v souladu s právní úpravou dané země.

4.2 Prodávající přijímá objednávky zboží každý den a zpracovává je každý den do 15:00 hod. Zboží je expedováno každý pracovní den, přičemž lhůta pro dodání zboží je zpravidla 2 pracovní dny. Dodací lhůta se prodlužuje hlavně v případě, že nastaly nepředvídatelné události. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nenaplněním dodací lhůty Prodávajícím.

4.3 O odeslání zboží informuje Prodávající Kupujícího formou SMS na tel. číslo uvedené v objednávce Kupujícím.

4.4 Kupující je povinen zboží včas a řádně převzít. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, resp. pečeti a případně poškození obalu zboží nebo pásky, resp. pečeti ihned oznámit kurýrovi, popřípadě jiné osobě doručující zboží. Při převzetí zboží je Kupující dále povinen zkontrolovat zda obsah balíku množstvím a svou povahou odpovídá jeho objednávce a zda zboží neobsahuje zjevné vady. V případě nesouladu dodaného zboží s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad zboží je Kupující povinen tuto skutečnost písemně poznamenat v dodacím listu.

4.5 Pokud není poškození nebo částečná ztráta zboží zjevná při jeho převzetí, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení zboží. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s Kupujícím zápis o škodě. Po obdržení zápisu o škodě je Kupující oprávněn uplatňovat vady zboží způsobené jeho poškozením nebo částečnou ztrátou u Prodávajícího.

4.6 Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

Článek 5

Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží potvrdí Kupující při převzetí zásilky.

5.2 Zboží se stává vlastnictvím Kupujícího potvrzením objednávky.

Článek 6

Záruka, vady zboží, reklamace, servis

6.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, resp. do doby expirace vyznačené na obalu výrobcem.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho užíváním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, mechanickým poškozením, vystavením zboží nebezpečným následkům tepelného a / nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do zboží.

6.3 Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad o koupi zboží (fakturu / potvrzení o úhradě) a písemně oznámit podstatu vady zboží. Kupující je povinen předat zboží spolu s příslušenstvím. V případě zasílání zboží je Kupující povinen uskutečnit všechny úkony potřebné k ochraně zboží před poškozením během přepravy.

6.4 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.5 Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje pravo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

7.1 Pokud jde o neodstranitelné vady, Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

7.2 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat / používat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží, za podmínky, že zboží není použité, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozené nebo neúplné ve formě pojištěné zásilky; Kupující je povinen zaslat zboží zpět Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

7.3 Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, v případě, že se jedná o zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání zboží poškozený a / nebo zboží v něm Kupujícím použité / užité. Pokud se jedná o zboží / produkty, u kterých je Prodávajícím uvedeno označení "GARANCE" a u kterých nemá Kupující s poukazem na předchozí větu nárok odstoupit od smlouvy, a v případě, že takové zboží nesplnilo očekávání Kupujícího, platí následující: Za podmínky, že produkt / zboží je spotřebováno maximálně v rozsahu 50%, Kupující je oprávněn produkt vrátit, přičemž má nárok na vrácení 100% hodnoty produktu ve formě poukazu od Prodávajícího, který je Kupující oprávněn využít ke koupi jakéhokoliv produktu nabízeného Prodávajícím. Kupující může právo na vrácení zboží podle předchozí věty uplatnit do 14 dnů ode dne převzetí zásilky se zbožím a poukaz je v takovém případě platný 30 dnů ode dne uplatnění práva na vrácení zboží. Zároveň je Kupující povinen vrátit zboží v uvedené 14 denní lhůtě v originálním balení, s vyplněným formulářem vrácení ceny za zboží a s originální fakturou od nákupu.

7.4 Prodávající ke zrušení smlouvy dle těchto Podmínek Kupujícímu vystaví dobropis ve výši nákupní ceny zboží v den nákupu.

7.5 V případě, že Prodávající nemůže splnit smlouvu protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího nejpozději do 14 kalendářních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží. Kupující nemá pravo na náhradu nákladů, které vynaložil na objednání zboží.

7.6 Odstoupení od smlouvy musí Kupující oznámit písemnou formou ve formě emailu spolu s příslušným vyplněným formulářem, který zašle na [email protected]. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, důvod vrácení zboží (včetně popisu vady), způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění jmenovitě číslo účtu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy s příslušným vyplněným formulářem je Kupující povinen doručit Prodávajícímu zboží spolu s originální fakturou od nákupu a dokladem o zaplacení a pod.

7.7 Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně podle těchto Podmínek se smlouva ruší. Smluvní strany jsou si bez zbytečného odkladu povinné vrátit plnění, které si na základě smlouvy navzájem poskytli.

7.8 V případě, že se nejedná o zboží uvedené v bodě 7.3 těchto Podmínek a Kupující odstoupí od smlouvy, doručí Prodávajícímu zboží, které není použité, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozené nebo neúplné, Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu. Prodávající podle těchto Podmínek vrátí cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky (bez částky představující náklady spojené s dodáním a vrácením zboží) ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Prodávajícímu způsobem určeným Kupujícím v oznámení o odstoupení. V případě, že konec lhůty připadne na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne.

Článek 8

Alternativní způsob řešení sporů

8.1 Jestliže se Kupující domnívá, že byla porušena jeho práva, nebo není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci, má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu emailem na adresu [email protected]. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, Kupující má na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 odst. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporu. Kupující může návrh podat způsobem určeným podle § 11 odst. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Stížnost prostřednictvím platformy může podat Kupující žijící v EU na Prodávajícího se sídlem v EU. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady .

Článek 9

Osobní údaje, informační povinnost a cookies

9.1 Prodávající se zavazuje osobní údaje poskytnuté Kupujícím chránit ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jako "Zákon") a v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

9.2 Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jako dotyčné osoby v souladu se Zákonem a GDPR jsou nedílnou součástí těchto Podmínek jako příloha č. 1 s názvem Podmínky zpracování osobních údajů a najdete je v závěru těchto Podmínek.

9.3 Prodávající využívá prostřednictvím svého internetového obchodu cookies. Co jsou cookies a jaké druhy cookies Prodávající využívá najdete v závěru těchto Podmínek v příloze č. 2, kde si můžete také změnit nastavení cookies.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

10.1 Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Stránce.

10.2 Smluvní vztah mezi stranami je uzavřen podle slovenského práva, právního řádu a předpisů České republiky.

10.3 Tvrzení na této Stránce nemusí být v souladu s doporučeními zdravotnických instituci ve vaší zemi. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním zboží. Užívání a používání zboží je na vlastní odpovědnost Kupujícího.

10.4 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží a. které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze b. uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

10.5 Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za chyby a vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím Kupujícího.

10.6 Kupující bere na vědomí, že za vady zboží se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním / používáním, skladováním a jiným nakládáním v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalových letácích, přičemž Prodávající neodpovídá za obsah příbalových letáků ke zboží uváděný výrobcem zboží.

10.7 Prodávající neodpovídá za snížené účinky nebo vlastnosti zboží prezentované v popisu zboží na Stránce nebo přiloženém letáku ke zboží, které je způsobeno zejména: a. používáním nebo užíváním zboží v rozporu s doporučením nebo návodem přiloženým ke zboží nebo uvedeným na Stránce, b. zdravotním stavem a jeho reakcí, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návyky a celkovým životním stylem Kupujícího.

10.8 Kupující provedením závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s Upozorněním ke zboží zveřejněným na Stránce. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Příloha č. 1 k Podmínkám

Podmínky zpracování osobních údajů

Prodávající tímto Kupujícímu, v souvislosti se zpracováním osobních údajů Kupujícího jako osoby, jejíž osobní údaje zpracovává (dále jen "dotčená osoba"), poskytuje informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Dále jen "GDPR") a podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatelem osobních údajů je:
Active life Int., s.r.o., se sídlem Tomášikova 28D, 821 01 Bratislava, IČO: 48 108 456, zapsaný v Obchod. reg. OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.č. 35016 / R (dále také jako "Active life Int., s.r.o.").

Odpovědnou osobou je:
Odpovědná osoba nebyla společností Active life Int., s.r.o. určena.

Účelem zpracování osobních údajů ze strany společnosti Active life Int., s.r.o. je:
Vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, provozování internetového obchodu a Stránky a souvisejících informačních systémů Prodávajícího, evidence kupních smluv a faktur.

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a kupní smlouvy (jméno a příjmení / obchodní jméno, IČO, fakturační adresa včetně PSČ, adresa dodání včetně PSČ, číslo telefonu a emailová adresa). Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění objednávky Kupujícího, plnění a uzavření kupní smlouvy a dodání zboží Kupujícímu.

Účelem zpracování osobních údajů je i Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (podpory prodeje), a to: marketingové nabídky, newsletter, zasílání katalogů, obchodních sdělení, informací o produktech a novinkách a zasílání newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a tento souhlas byl Vámi dán zaškrtnutím příslušného políčka na webové stránce Prodávajícího. Odvolání souhlasu je možné realizovat odhlášením se z odebírání přímého marketingu na linku [email protected] nebo i přímo na naší webové stránce, kde jste nám souhlas udělili nebo zasláním žádosti na kontaktní informace uvedené v záhlaví této Přílohy č. 1 k Podmínkám. V případě odvolání souhlasu je Prodávající povinen údaje neprodleně vymazat.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) Zákona objednávka Kupujícího, uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, dodání objednaného zboží Kupujícímu, ostatní plnění (práva a povinnosti) vyplývající z kupní smlouvy.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím kategoriím příjemců, resp. institucím:

 • osoby pověřené výkonem činností pro společnost Active life Int., s.r.o., podílející se na plnění objednávky Kupujícího a plnění kupní smlouvy (dodání zboží / realizace plateb na základě smlouvy),
 • poskytovateli webhostingu, společnosti Websupport, s.r.o. a společnosti Exponet, s.r.o., jejímž prostřednictvím Vám zasíláme naše marketingové zprávy,
 • osoby zajišťující služby provozování internetového obchodu a Stránky a souvisejících informačních systémů Prodávajícího a další služby v souvislosti s provozováním Stránky

Předávání osobních údajů do třetí země:
Společnost Active life Int., s.r.o. jako provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do země mimo EHS a / nebo poskytovat mezinárodní organizaci.

Doba uchovávání osobních údajů:
Společnost Active life Int., s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje dotčených osob

 1. po dobu konkrétně určenou příslušnými právními předpisy,
 2. po dobu trvání účelu zpracování,
 3. po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jak dotyčná osoba máte tato práva:

 • právo požadovat od společnosti Active life Int., s.r.o. přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo namítat zpracovávání osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
 • osobních údajů České republiky.


Uvedená práva dotčené osoby jsou blíže specifikovaná v článcích 15 až 21 nařízení GDPR. Dotyčná osoba si uvedená práva uplatňuje v souladu s GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy. Dotyčná osoba si může svá práva vůči společnosti Active life Int., s.r.o. uplatnit prostřednictvím písemné žádosti nebo elektronickými prostředky, písemnou žádostí zaslanou na adresu: Active life Int., s.r.o., Tomášikova 28D, 821 01 Bratislava nebo e-mailem na: [email protected], resp. pokud o to dotyčná osoba požádá, informace může Prodávající poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

V případě zájmu o podrobnější informace nás kontaktujte e-mailem na [email protected]


Příloha č. 2 k Podmínkám

Co jsou cookies

Stránky našeho internetového obchodu (dále jen "naše stránky") využívají cookies. Cookies (Z angl. "sušenky") jsou malé soubory, které internetové stránky nabízejí návštěvníkovu prohlížeči pro uložení, jako prostředek ke zlepšení uživatelského zážitku při prohlížení těchto stránek. Cookies obsahují řetězec písmen a čísel a zabírají velmi málo místa na pevném disku počítače. Přetrvávají v uživatelově počítači do data expirace (které určují webové stránky, které je ukládají) a po tomto termínu se automaticky smažou. při každé návštěvě stránek se z cookies čtou informace uložené při předešlých návštěvách a takto je možné návštěvníka identifikovat a zobrazit mu např. nastavení jaké použil naposledy nebo vyplnit za něj formuláře aby je nemusel vyplňovat opakovaně.

Naše stránky využívají tyto druhy cookies:

1. Nezbytné pro základní funkcionalitu
Tyto slouží k identifikaci návštěvníka podle specifického řetězce (neobsahují osobní údaje), na zapamatování si zboží vloženého do košíku, souhlasu s používáním cookies, souhlasu se zasíláním nabídek a novinek e-mailem. Tyto cookies používáme bez vašeho souhlasu, ale vy si můžete zakázat jejich ukládání ve vašem prohlížeči. Pokud tak však učiníte, naše stránky Vám nebudou fungovat správně (např. nebudete moci udělat objednávku).

2. Statistické
Tyto sklízejí inofrmácie o tom jak návštěvník používá stránky (např. Které podstránky jsou navštěvované nejvíce, jak dlouho na nich návštěvníci zůstávají, jaké zařízení a prohlížeče návštěvníci používají, testy nových funkcionalit). Sbíraná data se po analyzování využívají zpravidla na zlepšování fungování stránek po technické i obsahové stránce. Ukládání statistických cookies na našich stránkách zprostředkovávají aplikace třetích stran (Google Analytics, Exponet, Hotjar). 3. Pro pokročilou funkcionalitu Funkcionalita, jako např. dlohodobé uložení uživatelských nastavení (chat, hodnocení, slevové kupóny), je zajištěna touto skupinou cookies. Na našich stránkách na to využíváme aplikace třetích stran (Google, Facebook, Exponet, Dognet, Livechatoo, Chatisto).

4. Marketingové
Pomocí těchto cookies se aplikuje cílená reklama. Pokud jsou povoleny, reklama, kterou vidíte na jiných internetových stránkách bude vybrána na základě toho co vás zajímalo předtím a také reklama kterou jste už viděli se nebude zobrazovat příliš často a vyhodnocuje se její účinnost. Tyto cookies umožňujeme na našich stránkách používat třetím stranám a to zejména reklamním a sociálním sítím (Google AdWords, Facebook, Adform). neobsahují osobní údaje.

5. Úložiště Local Storage
Úložiště Local Storage nepatří v pravém slova smyslu mezi cookies, ale funguje podobně a může být využívané na tytéž účely. Naše stránky vám do local storage ukládají klíče služeb Exponet a Optimizely.

Více informací naleznete v seznamu používaných cookies.

Změnit nastavení cookies