Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Sex a erotika

Jak prodloužit milování - způsoby oddálení ejakulace

07.05.2019 00:00 jak-oddalit-ejakulaci

Napadlo vás někdy, proč ve zvířecí říši trvá ve většině případů akt pohlavního spojení samečka a samičky poměrně krátkou dobu? Dáno je to samozřejmě tím, že zvířata musí být stále ve střehu, kontrolovat své okolí a být kdykoliv připravena na útěk či boj. Ani naši dávní předci nebyli jiní a s vysokou mírou jistoty lze říct, že v dalekém pravěku platilo rychlejší znamená lepší

Časy se ale mění a s nimi i podoba a vnímání sexuálního styku. Moderní člověk není primárně nastaven na rychlou ejakulaci, ta mu již žádné výhody nepřináší, ba právě naopak. Předčasná ejakulace je tak lékaři a odborníky z příbuzných oborů prakticky jednomyslně přijímána jako choroba a podle toho je k ní přistupováno. Co ji ale způsobuje? A především – jak s tímto problémem bojovat?

Co je předčasná ejakulace?

Za předčasnou ejakulaci (odborně ejaculacio praecox, v češtině někdy též překotná ejakulace) označujeme stav, kdy u muže dochází k vyvrcholení a výronu semene buď již před zavedením penisu do pochvy, anebo velmi krátce poté, za hraniční dobu je přitom většinou považována jedna minuta, byť v širším kontextu je jako krátká „výdrž“ (coitus brevis) chápána každá soulož kratší než 3-4 minuty

Podobnou situaci někdy v životě – především potom v počátcích jejich sexuálně aktivního života – zažila většina mužů. Rychlé vyvrcholení u nezkušených mladíků nebo po dlouhé sexuální abstinenci není nic neobvyklého a není na místě hned hledat v takových případech příčinu v jakémkoliv patologickém stavu. V některých případech se ale této diagnóze nevyhneme.

Typy předčasné ejakulace

Pokud problém přetrvává i v pozdějších obdobích, anebo se najednou objeví u zkušených mužů žijících standardním sexuálním životem, je na místě zpozornět. V předchozí větě je mimoděk naznačeno jedno možné dělení předčasné ejakulace: na primární, která muže doprovází již od prvního pohlavního styku, a sekundární, jež se objeví až později v období sexuální aktivity.

Další způsob typologizace předčasné ejakulace souvisí se schopností muže trpícího tímto problémem sexuální akt v krátké době opakovat. Z tohoto pohledu rozeznává medicína tzv. stenickou formu onemocnění a formu astenickou

V prvním případě nedoprovází rychlý výron ejakulátu problém s erekcí a muž je i přes několikanásobné vyvrcholení schopen provést soulož opakovaně. Naopak, astenickou formu onemocnění charakterizuje neschopnost dosáhnout po vyvrcholení znovu erekce (v některých případech dochází u mužů z této skupiny k tomu, že ejakulát se dere na světlo dokonce i bez dosažení erekce).

Co je předčasná ejakulace?

Proč představuje předčasná ejakulace problém?

Předčasná ejakulace a neschopnost oddálit ejakulaci na déle než zmíněných několik málo minut je nejčastější mužskou sexuální dysfunkcí. Jedná se o problém, který se vyskytuje dokonce častěji než dysfunkce erektilní (neschopnost dosáhnout erekce). 

Lékařské průzkumy ukazují, že příliš rychlá erekce postihuje 15 - 25 % mužů v sexuálně aktivním věku. Ze subjektivního pohledu pak nespokojenost s vlastní výdrží přiznává až celá jedna třetina mužů.

Problémy nejen s vlastní psychikou

Nízká výdrž při pohlavním styku a neschopnost zadržení ejakulace samozřejmě není onemocněním, které by ohrožovalo život pacienta, jeho důsledky nicméně mohou být poměrně závažné. 

Nespokojenost s vlastním výkonem vede u mužů často k nízkému sebevědomí, v některých případech až k depresím, problémům navazovat vztahy apod. Svoji nespokojenost může vyjadřovat i partnerka, což psychický stav muže ještě nadále zhoršuje. 

Zajímavostí je, že ženy jsou výrazně více tolerantní a vstřícné k mužům trpícím erektilní dysfunkcí. Tento nepoměr pravděpodobně souvisí s tím, že erektilní dysfunkce je více diskutovaná a mnohem více lidí ji přijímá jako skutečné onemocnění, zatímco překotná ejakulace je stále částí společnosti chápána jako „nedostatek snahy“. Není překvapením, že důsledkem je prohloubení zmíněných problémů.

Je zřejmé, že problém s předčasnou ejakulací se v naprosté většině případů odrazí v kvalitě partnerského vztahu. I v případě, že je žena vůči onemocnění svého partnera maximálně tolerantní, ten se nikdy nebude za dané situace cítit v sexuální oblasti dobře. Je proto v zájmu všech zainteresovaných, aby muž vyhledal lékařskou pomoc a zkonzultoval možnosti řešení a oddálení ejakulace

Bohužel, právě díky relativně nízké informovanosti o problémech s předčasnou ejakulací navštíví odborníka pouze malé procento mužů, kteří jí trpí (odhady říkají, že jde o pouhých 9 - 10 % mužů s touto sexuální dysfunkcí).

Proč dochází k předčasné ejakulaci?

Okolo přesných příčin onemocnění stále panuje celá řada nejasností a nelze proto zodpovědně říci, že současná medicína podstatě předčasné ejakulace stoprocentně rozumí. V obecné rovině ale platí, že problém může nastat na několika úrovních

Proč dochází k předčasné ejakulaci?

Ejakulaci, stejně jako další funkce lidského těla, řídí mozek a příčina problému se proto může nacházet právě tam. Vyloučit nelze ani fyziologické příčiny související s vlastním penisem, případně některými změnami v biochemických procesech, které s ejakulací souvisí a v potaz je třeba brát i vliv dalších, zdánlivě nesouvisejících onemocněních. 

„Podílet se mohou jednak faktory psychické, a to „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti. Dále to mohou být faktory organické, v první řadě cévní a faktory pramenící z poruch nervové soustavy. Dále příčiny lokální včetně anomálií a zánětlivých onemocnění pohlavních orgánů, stavy po operacích zejména prostaty, úrazy pánve, odchylky ve fungování žláz s vnitřní sekrecí,” vysvětluje pan doktor Urbánek.

Potenciální příčiny tak lze na obecné úrovni sumarizovat následujícím způsobem:

  • Zvýšená citlivost tkání v oblasti penisu, resp. žaludu
  • Psychické problémy pacienta
  • Porucha receptorů podílejících se na řízení ejakulace (tzv. 5-HT receptory)
  • Další zdravotní problémy
  • Vliv léků a návykových látek

Zvýšená citlivost penisu

Žalud penisu a jeho okolí je extrémně citlivou částí lidského těla a obsahuje až 80 tisíc nervových zakončení (pro srovnání, klitoris jich má desetkrát méně, „jen“ 8 tisíc). Citlivost penisu jako taková je věc přirozená a chtěná, problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy je penis citlivý až příliš.

Zajímavý je vliv obřízky, která je v některých kulturách běžnou věcí, na citlivost žaludu penisu. Pokud je obřízka provedena již v dětství, pak průzkumy ukazují, že citlivost penisu se v průměru u obřezaných mužů nikterak neliší od té, kterou uvádí muži neobřezaní.

Psychické problémy

Jak již bylo uvedeno, ejakulaci řídí mozek a je tedy nasnadě, že jakékoliv psychické problémy mohou tento proces ovlivnit. Přesnější název kapitoly by nicméně asi zněl „psychické rozpoložení“ než přímo problémy.

 Psychické problémy mohou vést k předčasné ejakulaci

Pokud je příčinou příliš rychlého vyvrcholení silná zamilovanost a touha „předvést se“ před vyvolenou, pak nelze mluvit přímo o problému. Stres a strach z nedostatečného výkonu však mohou mít i muži zkušení, a právě v případě, že se jich problém s předčasnou ejakulací začal týkat, jsou ke stresu mnohem náchylnější a bez vyhledání odborné pomoci se dostávají do začarovaného kruhu, ze kterého není úniku – stres vede k rychlé ejakulaci, která jej následně ještě prohloubí a situace se opakuje. Svoji roli potom mohou samozřejmě hrát i další traumata spojená se sexem apod.

Porucha 5-HT receptorů

V tomto případě se jedná o věc biochemie lidského těla, jejíž příčina leží pravděpodobně v nějaké genetické poruše. 5-HT receptor (někdy též receptor serotoninu) je složitá chemická látka, která se vyskytuje v tělech prakticky všech živočichů a umožňuje realizaci některých dějů a procesů v jejich nervovém systému. Pokud je s jejich funkcí něco v nepořádku, důsledkem může být právě problém s předčasnou ejakulací.

Další zdravotní problémy a vliv léků či drog

Lidské tělo je nesmírně komplexní a děje, které v něm probíhají jsou často navzájem více či méně provázané. Nemělo by proto být překvapením, že problém s předčasnou ejakulací zhoršuje např. obezita, onemocnění prostaty či zhoršená funkce štítné žlázy apod.

I léky a některé návykové látky mohou rychlost ejakulace významně ovlivnit, záleží však na tom, o jakou látku jde. Je známou věcí, že např. kokain působí tak, že ejakulaci urychluje. Naproti tomu některá antidepresiva mohou ejakulaci oddálit a pohlavní styk tak prodloužit. 

V žádném případě by se však pacienti trpící předčasnou ejakulací neměli pokoušet svůj problém řešit tímto způsobem sami, bez konzultace s lékařem nebo sexuologem.

Jak s předčasnou ejakulací bojovat?

V boji s rychlým vyvrcholením máme v současné době k dispozici hned několik zbraní. Některé z nich jsou popsány již ve starověkých medicínských spisech, jiné jsou produktem moderní vědy. Ve stručnosti je lze vypsat následovně:

  • Mechanické metody
  • Znecitlivující látky
  • Speciální medikace
  • Relaxační techniky, psychologické poradenství

I zde platí, že o vhodné léčbě by měl rozhodnout lékař či sexuolog, pokusy o samoléčbu mohou v některých případech problém spíše zhoršit. 

O vhodné léčbe předčasní ejakulace by měl rozhodnout lékař či sexuolog.

„Nejlepší postup asi bude, když ve svém bydlišti či kraji vyhledáte sexuologa nebo urologa. Ten s vámi vaše těžkosti podrobně rozebere a vyšetří vás i po stránce tělesné,” doporučuje Mudr. Václav Urbánek, Csc.

Návštěva odborníka je proto prvním a možná vůbec nejdůležitějším krokem v pokusu o nápravu situace. Před zvolením některé z výše uvedených metod je totiž nezbytné provést komplexní vyšetření zahrnující laboratorní testy, určení hormonálního profilu, psychologické vyšetření apod. Většinu níže uvedených metod pro oddálení ejakulace (a prodloužení styku) lze zařadit do jedné z výše uvedených obecných skupin.

1. Stiskací metoda

Technika oddálení ejakulace známá jako stiskací je známá již tisíce let a jejím prostřednictvím řešili svůj problém již muži ve starém Egyptě (a nejen tam). 

Její podstatou je stisknutí žaludu penisu krátce před vlastní ejakulací. Takto lze ejakulační vyvrcholení zadržet a styk tak významně prodloužit. Podílet se na aplikaci této techniky může i žena. Zvládnutí techniky a získání toho správného odhadu a „gryfu“ vyžaduje jistý čas a množství pokusů, nakonec ale vede ke kýženému výsledku - a prodloužení styku je na světe.

2. Metoda „start-stop“

Do podobné kategorie patří i tzv. metoda „start-stop“. Jedná se vlastně o dlouhé, avšak přerušované dráždění penisu, které je vždy zastaveno ve chvíli před ejakulací, tj. variantu známé přerušované soulože. 

Pokud je této metody využíváno často, může se mužská výdrž zvýšit a váš sex se vám podaří prodloužit o několik minut. Opět je třeba pro získání dobrého odhadu provádět častá opakování, je ale zřejmé, že tento druh tréninku není nikterak nepříjemný.

3. Masturbace před souloží

Masturbace před souloží je dalším poměrně spolehlivým způsobem pro snížení citlivosti penisu. Není tak od věci věnovat se této bohulibé činnosti pravidelně, ideálně každý den. Většina mužů samozřejmě jistou pauzu mezi masturbací a sexem potřebuje, délka této pauzy je ale spíše individuální.

Masturbace před pohlavním stykem.

4. Použití kondomu se silnou stěnou

Použití kondomu, především těch se silnou stěnou, může mužům napomoci ve snaze o prodloužení doby „sucha“. Nevýhodou jejich použití je ale jistě méně intenzivní prožitek, neboť penis není schopen přes kondom vnímat vnitřek vagíny tak, jako když se v něm pohybuje bez kondomu.

5. Znecitlivující masti, spreje a gely

Přípravky na snížení citlivosti penisu jsou často využívaným způsobem oddálení ejakulace. I v tomto případě je nicméně třeba získat jistou zkušenost. Při použití příliš velké dávky může být znecitlivění tak výrazné, že soulož bude naopak příliš dlouhá a problémem bude dosažení vyvrcholení. 

Cílem je zdravý sex a ejakulaci proto chceme pouze zpomalit, nikoliv znemožnit. Znecitlivující látku je také třeba před souloží z penisu omýt, pokud by se tak nestalo, po proniknutí do pochvy by došlo i k jejímu znecitlivění, což cílem rozhodně není. I v tomto případě je třeba počítat s méně intenzivním zážitkem ze soulože.

6. Použití vakuové pumpy

Vakuová pumpa představuje specifický, ale rozhodně zajímavý, způsob oddálení vyvrcholení. Díky podtlaku, který pumpa vytváří, způsobí nahrnutí krve do penisu a výsledkem je pevná, tvrdá erekce a nižší citlivost pohlavního údu, tj. opožděná ejakulace.

7. Kegelovy cviky

Jistý pozitivní efekt v oblasti předčasné ejakulace mohou mít i cviky pro posílení svalů pánevního dna. Nejedná se o nic náročného, provádět je můžete bez problémů v pohodlí domova, klidně v posteli.

Kegelovy cviky.

8. Léky a medikamenty

Léky, které mohou lékaři pro řešení problému pacientům předepsat, fungují především na principu zvýšení množství hormonu serotoninu v nervových zakončeních žaludu penisu. O aplikaci těchto medikamentů musí vždy rozhodnout lékař a muži by se měli v každém případě vyhnout lékům a doplňkům volně prodejným, které v lepším případě nebudou fungovat, v tom horším problém ještě zhorší. 

I v případě léků na předpis je pak nutné počítat s tím, že mohou mít některé vedlejší účinky a nasazení medikace je tak třeba opravdu dobře promyslet.

9. Relaxace a psychická pohoda

Značná část problému často leží v mužově mysli a nezřídka kdy k jeho řešení postačí více klidu. K sexu bez stresu může napomoci pomoc psychologa, otevřený rozhovor s chápající partnerkou a nalezení modelu pohlavního života, který bude vyhovovat oběma apod. 

Možností jsou i výše zmíněné léky pro psychickou pohodu, pozor ale na to, že některá z nich dokážou ejakulaci naopak urychlit. Muži, resp. páry, by se rozhodně neměli stydět navštívit odborníky a svoji situaci s nimi konzultovat. Doba přehnané prudérnosti je již naštěstí pryč, tak se podle toho chovejme, bude nám to jen ku prospěchu.

10. Pravidelný sexuální život

V duchu známého anglického rčení „last, but not least“ jsme si nakonec nechali jednu z nejvýznamnějších podmínek úspěšného překonání problémů s předčasnou ejakulací. Zvláště u mladších mužů může pravidelný sex nepříjemnosti s vyvrcholením časem zastavit a situaci dostat do normálu. Tělo i mozek lze ovlivnit a prodloužení výdrže představuje přirozený reflex na pravidelný trénink.

Na začátek musím zdůraznit, že úplně nejzákladnějším předpokladem pro terapii předčasné ejakulace je zajištění pravidelnosti v sexuálním režimu muže. Jinými slovy, pravidelnosti i dostatečné častosti pohlavních styků. Sex je vhodné uskutečňovat i několikrát týdně. Pokud totiž mezi jednotlivými ejakulačními vybitími (zejména u mladého jedince) vznikne časový výpadek celotýdenní či třeba ještě podstatně delší, tak při následném pohlavním styku u každého muže nastoupí tendence k urychlení nebo dokonce k překotnosti ejakulace. To prosím není žádná porucha, ale fyziologická zákonitost,” začíná své povídání MUDr. Václav Urbánek, CSc.

Pravidelný sexuální život

Závěrem

Předčasná ejakulace je problém, který je až příliš běžný na to, abychom si mohli dovolit o něm nemluvit. Pokud se týká i vás nebo vašeho partnera, neváhejte a vyhledejte radu a pomoc odborníka

Předčasná ejakulace není nic, za co by bylo třeba se stydět, současně může ignorování problému nebo pokus o jeho neodborné řešení způsobit problémy další, často ještě horší a zasahující do tolik důležitých partnerských vztahů. Způsoby řešení, jak ejakulovat „normálně“ a donutit spermie, aby se chovaly způsobně existují a není jich málo!

Vyzkoušet kromě všech výše zmíněných můžete i doplněk stravy Zerex Extralong

Pokud jde o produkty značky Zerex, v prvém pořadí vám navrhuji vyzkoušet účinek přípravku Zerex extralong. Ten totiž, jak známo, přispívá k oddálení ejakulace. Nejedná se o lék předepisovaný na recept, nýbrž je to doplněk stravy. Pokud jste v zásadě zdráv, není k užívání Zerex extralong žádná překážka,” uvádí doktor MUDr. Václav Urbánek, CSc. 

Zerex Extralong udržuje normální erekci, pomáhá k prodloužení pohlavního styku, příznivě ovlivňuje zdravý intimní život muže, přispívá k výdrži a kvalitě sexuálního života a podporuje chuť na sex. Někteří uživatelé uvádí prodloužení sexu po užití Zerexu Extralong až o 30 minut.

Najdete v něm kotvičník zemní, ženšen pravý, macu peruánskou a L-arginin. Více informací o Zerexu Extralong si můžete přečíst zde.

Prodloužte pohlavní styk se Zerexem Ultragold.jak oddálit ejakulaci
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow